Założenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce

Jakie dokumenty będą potrzebne do założenia spółki w Anglii i jej oddziału w Polsce?

 
 
 
Spółka Limited otwierana w Wielkiej Brytanii oferuje naszym rodakom bardzo wiele możliwości. Po pierwsze możemy zakładać spółkę- podobną do naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- która będzie działać na terenie Anglii. Poza tym, będziemy mogli otworzyć na terenie Polski oddział funkcjonującej już na terenie Wielkiej Brytanii spółki Limited. By uczynić pierwszy lub drugi krok- potrzebne nam będą jednak określone dokumenty. Zasadniczo przedsiębiorca zagraniczny, który chce rozpocząć działalność w ramach posiadania własnego oddziału firmy Limited, musi uzyskać wpis tego oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Poza tym, jeśli chodzi o osobę fizyczną- konieczny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Taki przedsiębiorca powinien mieć także nadany numeru identyfikacji podatkowej (czyli numer NIP), a to dlatego, iż spółka będzie prowadzić działalność na terenie naszego kraju, zatem podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce. Konieczny będzie także numer REGON.

W momencie rejestrowania przedsiębiorców konieczne jest wypełnianie określonych formularzy. Chodzi tu między innymi o wniosek rejestracyjny KRS-W10. Do takiego wniosku należy dołączyć określone formularze, które niezbędne są zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Chodzi tu między innymi o druki takie jak KRS-WK oraz KRS-WM.

Każdy zagraniczny przedsiębiorca, który będzie tworzył oddział, musi pamiętać o tym, iż może wykonywać swoją działalność gospodarczą jedynie w zakresie, w jakim dotychczasowo działał. Poza tym pierwszym jego krokiem, zmierzającym do ustanowienia oddziały, jest wyznaczenie osoby upoważnionej w tymże oddziale, która to osoba będzie działała w celu reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Taki przedsiębiorca będzie oczywiście zobowiązany do przedstawienia dokumentów, które będą potwierdzały jego własną tożsamość. Tak więc będzie musiał podać swoje imię oraz nazwisko, a także swój adres. Poza tym będzie musiał koniecznie przedstawić imię, nazwisko oraz adres (oczywiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) osoby upoważnionej w tym oddziale, która będzie zajmowała się reprezentowaniem przedsiębiorcy zagranicznego. Do tego trzeba będzie także dołączyć wzór podpisu osoby upoważnionej, który zostanie poświadczony przez notariusza.

Jeśli spółka działa na postawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu, to niezbędne jest wówczas złożenie odpowiednich odpisów tychże dokumentów. Muszą one się znaleźć w aktach rejestrowych danego oddziału, obowiązkowo przetłumaczone na język polski, które to tłumaczenie wykonane musi zostać przez tłumacza przysięgłego. Jeśli natomiast działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru, to w takiej sytuacji należy złożyć odpis z tego rejestru do odpowiednich akt rejestrowych oddziału. I znów dokumenty te muszą zostać przetłumaczone język polski przez tłumacza przysięgłego.

Na naszym polskim rynku funkcjonuje bardzo wiele firm, które zajmują się pośredniczeniem w zakresie otwierania spółek Limited w Wielkiej Brytanii. Dzięki takim firmom- pośrednikom można znacznie szybciej otworzyć taką spółkę i pozbyć się znakomitej części obowiązków związanych z otwarciem jej lub jej oddziału w Polsce. Takie przedsiębiorstwa pośredniczące wymagają od przyszłych przedsiębiorców znikomej ilości dokumentów. Okazuje się- na przykładzie niektórych takich firm- iż do otwarcia spółki Limited w Wielkiej Brytanii wystarczy wypełnić wymagany przez takie przedsiębiorstwo formularz zgłoszeniowy, na którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące naszej osoby i naszych zamiarów, oraz przedstawienie kopii dokumentów takich jak dowód osobisty lub paszport, oraz jakiś dokument, który potwierdzi nasz adres. Dopuszczalne w tym zakresie są na przykład kopie rachunków, wyciąg z konta bankowego, czy kopia dokumentu, jakim jest prawo jazdy.

 
 

Kto musi założyć oddział a jakie spółki mogą działać bez oddziału / Firma LTD w Anglii.

 

 

Bez oddziału mogą działać wszelkie biznesy nie wymagające fizycznej obecności na terenie Polski. Między innymi są to firmy wykonujące usługi niematerialne (doradztwo marketing, konsulting), sklepy internetowe.Wszystkie inne firmy mogą działać jako polski oddział spółki brytyjskiej.

Rejestracja spółki Limited w Wielkiej Brytanii umożliwia jej właścicielom otwarcie w Polsce jej oddziału, będącego wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym.Formę oddziału spółki zagranicznej reguluje Konwencja Haska z 1961 r., do której przestrzegania zobowiązały się państwa UE

 

Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce. / Firma LTD w Anglii 
 

 

1.Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 50,000 PLN przy spółce z o.o. lub 500,000 PLN przy spółce akcyjnej).
2.Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
3.Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.
4.Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiązku zgromadzenia kapitału zakładowego.
5.Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to możliwość transferu kosztów miedzy podmiotami.
6.Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
7.Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
8.Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
9.Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.
10.Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 


Procedura otwarcia oddziału w Polsce. /Firma LTD w Anglii
Wymogi prawne

 

 

Przedsiębiorcy zagraniczni (na zasadzie wzajemności pomiędzy państwami, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe nie określają inaczej) mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Funkcjonowanie oddziałów i przedstawicielstw handlowych jest uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095). Zgodnie z jej art. 13 osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Procedury administracyjne
Przedsiębiorca zagraniczny, tworzący oddział, może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności. Istotnym elementem, przy rozpoczęciu działalności oddziału, jest ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osoby fizycznej niezbędny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Niezbędne są także: uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) , gdyż podlega on opodatkowaniu w Polsce, oraz REGON.
W przypadku rejestru przedsiębiorców, wymagane jest wypełnienie formularzy:
•KRS-W10 wniosek rejestracji, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. :
•KRS-WKz danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany).
•KRS-WMopisujący przedmiot działalności oddziału.
Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca jest zobowiązany do:
•Podania imienia i nazwiska oraz adresu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ).
•Dołączenia poświadczonego przez notariusza wzoru podpisu osoby upoważnionej.
•W przypadku działalności prowadzonej na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu niezbędne jest złożenie odpisów tych dokumentów do aktów rejestrowych oddziału, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
•Gdy prowadzona jest działalność na podstawie wpisu do rejestru wówczas należy złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego rejestru, wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Przedsiębiorca zagraniczny do oznaczenia oddziału jest zobowiązany używać swojej nazwy oryginalnej wraz z przetłumaczona na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce". Przedsiębiorca prowadzi również dla oddziału oddzielną księgowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że oddział będzie posiadał wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność.

Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Dodatkowo, aby utworzyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy także przedstawić sądowi rejestrowemu zaświadczenie właściwego polskiego przedstawicielstwa za granicą stwierdzające, że w myśl zasady wzajemności polscy przedsiębiorcy są dopuszczeni do działalności w państwie, na którego terytorium ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba zagraniczna, na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w tym państwie. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli między Rzeczpospolitą Polską a tym państwem obowiązuje umowa zawierająca zasadę wzajemności (art. 86 PrDzGospU).